Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

Název: Swiss Steel s.r.o.
Kontaktní adresa> U Borovin 219, 272 03 Kladno
Kontaktní osoba: ing. Martin Skalka, jednatel
Telefonní spojení: 312 642 711
E-mailová adresa: m.skalka@swisssteelgroup.com
Identifikátor datové schránky: ecfzghs
IČ: 25068903
DIČ: CZ25068903

3. Zásady zpracování osobních údajů

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:
 • „zákonnost, korektnost a transparentnost“ Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • „účelové omezení“ Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali
 • „minimalizace údajů“ Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovány
 • „přesnost“ Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované
 • „omezení doby uložení“ Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
 • „integrita, důvěrnost, bezpečnost“ Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.
 • „proporcionalita“ Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození práv jiných fyzických a právnických osob.
 • „odpovědnost“ Za konkrétní zpracování osobních údajů máme vždy stanovenu jasnou zodpovědnost zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů


4. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracování osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:
 1. Souhlas. Udělili jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen ve výjimečných případech, pokud nelze využít následující zákonné způsoby
 2. Plnění či uzavření smlouvy. Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s uzavřením a plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamace a komunikace.
 3. Právní povinnost. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují. Patří mezi ně zejména povinnost zpracování osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu našich činností s legislativou (např. zákonem o účetnictví, daňovými předpisy).
 4. Oprávněný zájem. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. Mezi naše oprávněné zájmy patří ochrana majetku, života a zdraví osob vstupujících do našich objektů a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem.


5. Předávání osobních údajů třetím stranám

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení. Zároveň musíme předávat některé údaje auditorům, kteří u nás provádějí ze zákona audit.
 • Jsme součástí globální obchodní a výrobní skupiny SCHMOLZ+BICKENBACH International a máme tedy oprávněný zájem osobní údaje předávat též dalším společnostem v rámci skupiny zejména pro rozvoj a zlepšování kvality obchodních vztahů, plnění smluv, řízení rizik, rozvoj a řízení zaměstnanců, a to i do jiné země, než ve které byly získány, včetně zemí mimo Evropskou unii. Předávání Osobních údajů mimo Evropskou unii provádíme v souladu s čl. 44 a násl. obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
 • Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: provozovatel webových stránek, zpracovatel mzdové agendy.


6. Práva poskytovatele osobních údajů

 • Jako poskytovatelé osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při jejich uplatňování. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho zástupce. Kontaktní informace jsou v bodě 3 tohoto dokumentu
 • Zároveň Vás informujeme, že ochrana osobních údajů není absolutním právem, a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházejícími ze zákonné povinnosti správce. Máme právo a povinnost se ke všem žádostem vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.
 • V případě uplatnění níže uvedených práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximální ověření Vaší totožnosti. Můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení Vašich požadavku v případě, pokud by byly takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.
 1. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo na informace, jaké Vaše osobní údaje a na základě jakého důvodu zpracováváme.
 2. Právo na opravu osobních údajů. Máte právo upřesnit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 3. Právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracování není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů, tak že jsou Vaše údaje vyloučeny ze zpracování do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení Vašich údajů není absolutní a neplatí pro určení, výkon, obhajobu právních nároků a další zákonné povinnosti, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
 5. Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Je naší povinností informovat vás na základě jakých zákonných důvodů ke zpracování dochází. V případě, že se jedná o naše oprávněné zájmy, poskytneme vám podrobnější informace o zpracování.
 6. Právo na přenositelnost údajů. V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 7. Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat.
 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě neoprávněného zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů https://www.uoou.czOchrana osobních údajů v PDF Ochrana osobních údajů